دست هایى که نیامدند...

مرا...

از پا انداختند...!!!