رابطه وقتی تمام می شود که یکی از آنها بفهمد


دیگری خیلی دوستش دارد!!!