اگر بدانم که خواب تو را بیشتر خواهم دید

برای همیشه دیدن تو هرگز بیدار نمی شوم.