ثبت احوال در شناسنامه ام


همه چیز را ثبت کرده


جز احوالم..