بعضی دوستیها

مثله قصه حضرت نوحه ،

(بعضیا از ترس طوفان میان پیشت ) .


بعضی دوستیها

مثله قصه ی ابراهیمه ،

( باید همه چیزتو قربانی کنی ) .


بعضی دوستیها

مثله قصه مسیحه ،

( آخرش به صلیب میکشنت ).


اما بیشتره دوستیها

مثله قصه موسی است ،

( یه کم که دور میشی یه گوساله جاتو میگیره) ...