فکر تخریب من نباش

فقط پلی بودم برای عبورت ...

به آخر که رسیدی ؛

دست تکون بده ! ...

خودم فرو می ریزم !!!..