بسیـار ، بسیـار انـدک اسـت ،


تـعداد ِ آدم هـایی کـه


مـی تـوانـی بـا آنـها


خـود ِ خـود ِ خـودت بـاشـی.....!!!