برای کسی که می فهمه ؛

هیچ توضیحی لازم نیست ....

و برای کسی که نمیخواد بفهمه ؛

هر توضیحی اضافه است ... !!