سلامتی اونی که

اینقدر بردمش بالا

که دیگه دست خودم بهش نمیرسه