اشک هایم که سرازیر میشوند،


دیری نمی پاید که قندیل می بندند؛


عجیب سرد است هوای نبودنت....!!