دیدگانت را نبند ،

نگاهت را ندزد ،

تو که میدانی آیه آیه ی زندگیم

از گوشه ی چشمانت تلاوت می شود