خُـــدایـــا !

عَجـبـــ اشتبـــاهــی کـــردمــ کـِــه گفتـــمــ


خــودتـــ مــواظبــش بـــاش


تـــو بــَـرِش گــــردانـــ ،

مـَــن خـــودمــ مـــواظبــش هَستــــمــ