بترسید از آدم هایی که عاشق نیستند

ولی پدر سوخته ها عاشقی کردن را خوب

بلندند... ما هم که ساده!