اونی که مدعی بود عاشقته

هیچ غلطی نکرد ,

دیگه چه برسه به اونی که میگه فقط دوستیه ساده......!!