عشق آدم را داغ می کنه

و دوست داشتن آدم را پخته می کنه.

هر داغی یک روز سرد میشه

ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمیشه...