اعتبار آدمها به حضورشان نیست


به دلهره ای است که


در نبودنشان درست می کنند