همه پل های پشت سرم را ...

خراب کردم از عمـــــــــــد ... !

راه اشتبــــــــاه را نباید برگشت...