هر وقت فکر کردی

یه آدم مورد اعتماد تو زندگیت پیدا کردی ...

از اون به بعد دیگه رو فکرت حساب نکن...

اصلا دیگه فکر نکن..