مارا تو جدا کردی , لعنت به تو ای تقدیر!

 

 

♥♥♥♥♥♥


این بند تو وا کردی , لعنت به تو ای تقدیر!

 

 

♥♥♥♥♥♥


هر بار کمر بســتم تا دست تو رو ســازم

 

 

♥♥♥♥♥♥


ما را تو فنـا کردی , لعنت به تو ای تقدیر!

 

 

♥♥♥♥♥♥


خوابست گمانم حق وقتی که تو پایت را

 

 

♥♥♥♥♥♥


در کفش خدا کردی , لعنت به تو ای تقدیر!

 

 

♥♥♥♥♥♥


آیا شده از خویشت پرسش تو کنی یک بار

 

 

♥♥♥♥♥♥


با ما تو چه ها کردی؟ لعنت به تو ای تقدیر!

 

 

♥♥♥♥♥♥