بجای بازی با دکمه‌های کیبرد

و آفریدنِ کلمات…

دوست داشتم

با انگشت‌های تو بازی می‌کردم

و احساس خلق می‌کردم