هرچی کمتر در دسترس باشی

ارزشت بیشتره!


زیاد که باشی

میره به حساب آویزون بودنت!