اگه کسی که دوستش داشتی

دست رد به سینه ات زد زیاد ناراحت نشو .

چون تو کسی رو که دوستت نداشته از دست دادی

اما اون کسی رو که دوستش داشته از دست داده

و این فرصت شاید دیگه براش فراهم نشه