باران من ،

روزی باریدی بر تن خسته من ،

قلب من شد عاشق تو!


همیشه چشم به راهت مینشستم ،


این شده بود کار هر روز من

که حتی قبل از آمدنت در زیر باران بی قراری خیس میشدم.