جهان اگر این است

- که چیزی نیست ! -

بگذارید تنها مال شما باشد

من خوابم می آید