ای انسان هایی که به زندگی

بعد از مرگ ایمان دارید ...

خواهشمندست به زندگی

قبل از مرگ هم اعتقاد داشته باشید