اگر مهربان باشی

تو را به داشتن انگیزه های پنهان متهم می کنند,

ولی مهربان باش.