یادته زیر گنبد کبود

دو تا عاشق بودن و کلی حسود ؟


تقصیر همون حسودا بود

که حالا شده یکی بود یکی نبود ...