نبودنت را دارم با ساعت شنی اندازه میگیرم...


یک صحرا گذشته است!!