خنده های تو

کودکی ام را به من می بخشد

و آغوش تو

آرامش هستی

و دست های تو

اعتمادی که به انسان دارم ....

چقدر از نداشتنت می ترسم

ای مهربان ترین....