وقتی دل کسی رو بشکنید..

هر کاری هم که بعد از اون براش انجام بدین

اون دیگه هیچوقت براتون همون "آدم سابق" نمی شه.......!!!!!