شاید نشود به گذشته برگشت

و یک آغاز زیبا ساخت

ولی میشود هم اکنون آغاز کرد

و یک پایان زیبا ساخت