آدم بیا که خسته ام از این بهشت سرد


ممنوعه را بگیر و در ِ بسته باز کن!


آه ای خدا ببین که به ابلیس رو زدم


دیگر گذشته کار، بر آدم نماز کن