زندگی، رقص ِ واژگان است


یکی به جُرم ِ تفاوت تنهاست....


و یکی به جُرم ِ تنهایی ، متفاوت..!!!