هرچقدر بیشتر میخواهمت . . .


دورتر میشوی . . .


. . . برگرد ! ! . . .


قول میدهم دیگر دوستت نداشته باشم ! ..