" در دلم آرزوی آمدنت می میرد!

رفته ای اینک،

اما، آیا

باز می گردی؟!

چه تمنّای محالی دارم!

خنده ام می گیرد! "

ومی خندم به پوچی این همه انتــــظار!!!!