تنها شادی زندگی من این است

که هیچ کس نمیداند ...

تا چه اندازه غمگینم ...