جایی وجود داره به نام “ســــــــــــیم آخر”


من دقیقا همون جام!


بزنم بهش یا نه . . . !؟