فریاد را همه میشنوند ...


اگر سکوتم را فهمیدی هنر کردی...!