دنبال کلاغی میگردم

که قارقارش را به فال نیک بگیرم


قاصدکها همه لال اند.