درد داره ؛

یکی میشه همه ی زندگیت !

ولی ....

هیچ جای زندگیت حضور نداره ... !!!