تنهایی،


شاخه‌ی درختی‌ست پشتِ پنجره‌اَم


گاهی لباسِ برگ می‌پوشد


گاهی لباسِ برف


اما، همیشه هست!