کسی به جز خودم مسئول سقوطم نیست؛

بزرگترین دشمنی که باعث

به وجود آمدن سرنوشتی غم انگیز و اندوهبار

برایم شده تنها خودم هستم.