سالهاست که فال حافظ می گیرم


نمیدانم چرا دیوان من یک صفحه بیشتر ندارد :


یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور