لغت نامه ی دهخدا را خلاصه کرده ام


چکیده اش می شود :


"تو"