دلشکستگی را با آغوشت پینه زدم


دلتنگی را با خنده هایت از یاد بردم


دلگرفتگی را با بوسه هایت فراموش کردم


اما چه کنم با دلمردگی ؟