رکورد وزنه برداری دنیا را خواهم شکست


من سنگینی نبودت را تحمل کرده ام