کاش ساعت درونم را میدیدی ...


برای هر ثانیه ندیدنت ....


دقیقه و ساعت و روز و ماه و سال هیچ است ...


قرنها می گذرد .