وقتی اول و آخر همه نوشته‌هام تویی


برای چی باید با کلمه‌ها بازی کنم؟


این جور وقت‌ها فقط دلم می‌خواد اسمت رو بنویسم.