اون که حالتو نمی پرسه...


خیلی خوب می دونه

که حالت خراب تر از اونیه که پرسیدن داشته باشه!