فاصله خط عابر پیاده ندارد ،

دست مرا بگیر و از آن رد کن ،

قراردیدار ما هر نیمه شب ،

خیالت که نمی گذارد بخوابم